Публикации

www.eufunds.bg

www.eufunds.bg

„Финкомекс Одитинг“ ООД е бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-4175-C01 за осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Изпълнението на договора стартира на 21.03.2022 г. и приключва на 21.06.2022 г. Получената помощ е в размер...

Прочети
ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ  в сила от 01.01.2015 г.

ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ в сила от 01.01.2015 г.

В Държавен вестник брой 105 от 19.12.2014 г.  и брой 107 от 24 .12.2014 г. бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност. Основните изменения са свързани с промяната в Директива 2006/112/ЕС по отношение доставките на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път. Изменят се и част, от р...

Прочети
ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ  В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2014 Г. И 1 ЯНУАРИ 2015 Г.

ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2014 Г. И 1 ЯНУАРИ 2015 Г.

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, обнародван в Държавен вестник, бр. 105 от 19 декември 2014 г. и Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г., обнародван в Държавен вестник, бр. 107 от 24 декември 2014 г., са приети промени в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Част от промените в ЗКПО, които се отнасят до данъчни...

Прочети