Публикации

ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2015 Г.

ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2015 Г.

В Държавен вестник бр. 105 от 19 декември 2014 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност. С посочения закон са приети промени във всички данъчни закони, в т.ч. в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). Промените в ЗМДТ влизат в сила от 1 януари 2015 г. и могат да бъдат представени най-общо, както следва: 1. Променен е режимът на...

Прочети
ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ  в сила от 01.01.2015 г.

ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ в сила от 01.01.2015 г.

В Държавен вестник брой 105 от 19.12.2014 г.  и брой 107 от 24 .12.2014 г. бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност. Основните изменения са свързани с промяната в Директива 2006/112/ЕС по отношение доставките на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път. Изменят се и част, от р...

Прочети
ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ  В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2014 Г. И 1 ЯНУАРИ 2015 Г.

ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2014 Г. И 1 ЯНУАРИ 2015 Г.

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, обнародван в Държавен вестник, бр. 105 от 19 декември 2014 г. и Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г., обнародван в Държавен вестник, бр. 107 от 24 декември 2014 г., са приети промени в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Част от промените в ЗКПО, които се отнасят до данъчни...

Прочети