ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ  в сила от 01.01.2015 г.

ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ в сила от 01.01.2015 г.

В Държавен вестник брой 105 от 19.12.2014 г.  и брой 107 от 24 .12.2014 г. бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност. Основните изменения са свързани с промяната в Директива 2006/112/ЕС по отношение доставките на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път. Изменят се и част, от разпоредбите касаещи издаването на разрешения от министъра на финансите, даващи правото за прилагане на специалния ред за самоначисляване на данък при внос и/или ускорено възстановяване на ДДС. Въвеждат се и допълнителни изисквания за отчитане на сделки с горива.

1. Предоставянето на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път (наричани по-долу за краткост „ДРТЕ услуги”).

Новите правила касаят само случаите, в които ДРТЕ услуги се предоставят на данъчно незадължени лица, установени в друга държава членка. Няма промени в правилата за ДДС третирането на такива услуги оказани на данъчно задължени лица, както и на данъчно незадължени лица, установени в България или извън ЕС.

1.1.  ДРТЕ услуги

Дефинициите на ДРТЕ услугите са залегнали в чл. 6а, чл. 6б и чл. 7 от Регламент 282/2011 за установяване на мерки за  прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност.

Далекосъобщителни услуги включват всякакъв вид телефония (фиксирана, мобилна, VoIP), пейджинг, аудиотекст, факс, телекс, телеграф, достъп до интернет, частни мрежови връзки и др.

Услугите по радио и телевизионно излъчване се състоят от аудио- и аудиовизуално съдържание (например радио или телевизионни предавания) предоставяно на населението чрез съобщителни мрежи от доставчик на медийни услуги и под неговата редакционна отговорност за едновременно слушане или гледане въз основа на програмна схема.

Услугите, извършвани по електронен път, представляват услуги, които се предоставят чрез интернет или електронна мрежа, както и които се предоставят по принцип автоматизирано предвид естеството им, при минимална намеса на човешки фактор и които е невъзможно да бъдат предоставени при отсъствието на информационни технологии. Примерното изброяване на услугите в чл. 7 от Регламент 282/2011 съдържа доставката на софтуер и дигитални продукти, услуги, които осигуряват присъствие в интернет, услуги, които се генерират автоматично чрез компютър, прехвърляне на правото за предлагане на стоки/услуги в интернет пазари (т.е. публикуване на обяви в такива сайтове), информационни пакети за интернет обслужване и др.

Нашите коментари в тази точка съдържат резюмирана интерпретация на дефинициите, но не включват пълното изброяване на видовете услуги, които са посочени в Регламент 282/2011. За повече подробности моля вижте чл. 6а, чл. 6б и чл. 7 от Регламент 282/2011 или се свържете с нас.

1.2.  Място на изпълнение

Мястото на изпълнение на ДРТЕ услуги, предоставяни на незадължени лица, установени в други държави членки, е в държавата членка, където получателят е установен (или има постоянен адрес или обичайно пребивава).

С цел избягване на практическите затруднения, които могат да възникнат при определяне държавата, в която получателят е установен, Регламент 282/2011 предвижда конкретни уточняващи правила съобразно спецификата на някои от услугите.

1.3.  Лице платец на данъка

Данъкът за ДРТЕ услуги, оказвани на незадължени лица, е дължим от доставчика.

Налице са две възможности за уреждане задълженията на доставчика по отношение на данъка:

1.3.1. Регистрация в държавите членки на получателите

При такава регистрация лицето ще има задължението да подава ДДС декларации и да заплаща данък към данъчните администрации на съответните държави членки

1.3.2. Прилагане на т.нар. режим за съкратено обслужване на едно гише

При този режим лицето подава една единствена декларация в държавата членка по идентификация (това е държавата членка, в която лицето е регистрирано за прилагане на режима). Декларацията се подава на тримесечна база и е във формат, различен от стандартните месечни ДДС декларации.

Декларацията се подава до данъчната администрация в държавата членка по идентификация и съдържа данни за доставките на ДРТЕ услуги, с получатели незадължени лица, на територията на други държави членки. Данъкът се заплаща по банкова сметка на администрацията на държавата членка по идентификация.

В последствие, информацията и сумите на данъка се предават по служебен път до данъчните администрации на държавите членки, в които е мястото на изпълнение.

Съществуват два под-режима: „в Съюза” и режим „извън Съюза”. Основна разлика между двата режима е, че режим „в Съюза” се прилага от лица установени в ЕС, а режим „извън Съюза” се прилага от лица установени извън ЕС. Като цяло данъчното третиране на доставките и административните особености на двата под-режима са идентични, с изключение на някои от формалностите свързани с първоначалната регистрация.

1.4.  Документиране

Документирането (вкл. издаването на фактури) на извършените доставки на ДРТЕ услуги към незадължени лица се извършва по правилата на държавата членка, в която е мястото на изпълнение (вкл. съдържание на фактурата, ставка на данъка и др.).

2. Самоначисляване на данък при внос и/или възстановяване на данък в 30 дневен срок при инвестиционни проекти, след разрешение на министъра на финансите

Както и до момента, при определени условия данъчнозадължените лица могат да получат разрешение от министъра на финансите за самоначисляване на данък при внос и/или възстановяване на данък в 30-дневен срок от подаване на всяка справка декларация. Промяната касае съобразяване на реда за издаване на разрешението с изискванията на Регламент 1407/2013 на ЕК относно прилагането на чл. 107 и 108 от Договора за функционирането на ЕС към помощта de minimis (до момента правилата за издаване на разрешенията се уреждаше от Регламент 1998/2006).

3. Допълнителни изисквания за отчитане на сделки с горива

Лицата, използващи резервоари за съхранение на горива (вкл. мобилни цистерни и ведомствени бензиностанции), се задължават да инсталират електронни системи с фискална памет и нивомери с цел предаване на данни за закупените и използваните количества към НАП. Подробни правила ще бъдат публикувани с очакваните промени в Наредба Н-18 на министъра на финансите.