ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2015 Г.

ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2015 Г.

В Държавен вестник бр. 105 от 19 декември 2014 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност. С посочения закон са приети промени във всички данъчни закони, в т.ч. в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ).

Промените в ЗМДТ влизат в сила от 1 януари 2015 г. и могат да бъдат представени най-общо, както следва:

1. Променен е режимът на деклариране и определяне на данъка върху превозните средства

До 31 декември 2014 г. данъчно задължените лица бяха задължени да подадат декларация при придобиване на пътни превозни средства и въз основа на информацията от декларацията общинските органи определяха задълженията им за данък върху превозните средства. Общинските органи нямаха задължение да съобщават така определените данъчни задължения. Този ред за деклариране и определяне на данъчни задължения беше тромав и пораждаше допълнителни административни разходи за бизнеса, гражданите и общините. Налице бяха условия за извършване на нарушения, свързани с неизпълнение на задълженията за деклариране и плащане на данъка върху превозните средства от страна на данъчно задължените лица. А също така имаше условия и за двойно плащане на данъка, ако не е декларирана продажбата на превозното средство и поради липсата на електронен обмен на информация за регистрираните пътни превозни средства между общините и органите на Министерство на вътрешните работи (МВР).

От 1 януари 2015 г. влизат в сила промени в ЗМДТ, насочени, от една страна, към намаляване на административната тежест и разходите на бизнеса, гражданите и общините, а от друга - към повишаване на приходите на общините чрез ограничаване на възможностите за недеклариране на придобити превозни средства и за укриване на данък.

Основните промени могат да се обобщят, както следва:

а) Размерът на данъка върху превозните средства ще се определя от служители на общинската администрация въз основа на данни от регистъра на превозните средства, поддържан от МВР и ще се съобщава на данъчно задължените лица (нова ал. 1 на чл. 54 ЗМДТ).

б) Данъчни декларации за придобиване на пътни превозни средства вече ще се подават от лицата само в изрично определени случаи (чл. 54, ал. 3 и 4 от закона), а именно:

  • когато пътно превозно средство е придобито по наследство;

  • когато пътно превозно средство е собственост на повече от едно лице;

  • ако собственикът/собствениците на пътно превозно средство няма/нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната;

  • при наличие на основания за предявяване право на освобождаване от данък;

  • при наличие на основания за ползване на данъчни облекчения (с някои изключения на данъчни облекчения, когато в регистъра на пътните превозни средства на МВР има данни за екологичната категория на превозното средство).

в) Към превозните средства, освободени от облагане с данък са добавени електрическите мотоциклети и мотопеди (допълнение на чл. 58, ал. 2 от ЗМДТ).

г) Въвеждат се електронни услуги за автоматичен обмен на информация между МВР, Министерство на финансите (МФ) и общините за регистрираните, дерегистрираните и спрените от движение пътни превозни средства (коментирани по-подробно в т. 4 по-долу).

2. Данъчните декларации по ЗМДТ ще се подават вече и по електронен път

Считано от 1 януари 2015 г. данъчно задължените лица ще имат възможност да прилагат реда, определен в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, и да подават данъчните си декларации по ЗМДТ и по електронен път (нова ал. 2 на чл. 3 от ЗМДТ), което ще улесни изпълнението на задълженията им за деклариране по ЗМДТ.

3. Удължени са сроковете за одобряване на нов ред за определяне на такса за битови отпадъци (ТБО)

Предоставен е нов срок (до 30 март 2015 г.), в който Министерският съвет съвместно с Националното сдружение на общините в Република България следва:

  • да разработи методика за изготвяне на план-сметка с необходимите разходи за дейностите по събиране на битови отпадъци, превозването им до депа, обезвреждането им и др., и за видовете основи, които да служат за определяне на размера на ТБО;

  • да внесе проект за изменение на разпоредбите, уреждащи определянето на размера на ТБО (чл. 66 и чл. 67 от ЗМДТ).

В резултат, с една година е удължен и началният момент, от който следва да влезе в сила разпоредбата на чл. 67, ал. 2 от ЗМДТ, регламентираща, че когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци, размерът на ТБО ще се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския съвет, която не може да бъде данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната балансова стойност или пазарната им цена. Новият ред следва да влезе в сила, считано от 1 януари 2016 г.

През 2015 г. ще се прилага старият ред за определяне на ТБО, а именно въз основа на декларираната отчетна стойност на недвижимите имоти или според количеството на битовите отпадъци при деклариране използването на съдове за битови отпадъци.

4. Въведен е електронен обмен на информация между общините и МФ с цел създаване на национална база данни за местните данъци и такси

а) С новата разпоредба на чл. 5а от ЗМДТ е определено задължение за общините да предоставят по електронен път на МФ ежедневна информация относно данъчно задължените лица, обекти на облагане с местни данъци и такси, данъчни оценки, данъчни облекчения и освобождавания от данък по закона, размера на задълженията по видове данъци и такси, плащанията и непогасените задължения и др.

б) Във връзка с новия ред на определяне на данъка върху превозните средства, коментиран в т. 1 по-горе,  е регламентиран следният обмен на информация:

  • въведено е ново задължение на МФ да предоставя на общините данните от регистъра на пътните превозните средства, поддържан от МВР ежедневно чрез автоматизирана връзка между министерството и съответната община, или ежемесечно на електронен носител (нова, ал. 2 на чл. 54 от ЗМДТ);

  • запазено е задължението на МВР да предоставя на МФ ежедневно информация относно регистрираните, отчислените и спрените от движение превозни средства, вкл. информация за тяхната екологична категория.

Въвеждането на автоматичен обмен на информация между МВР, МФ и общините ще допринесе за създаването на национална база данни за местните данъци такси, което ще улесни администрирането на данъчните задължения от общинските органи и ще доведе до намаляване на разходите на данъчно задължените лица за деклариране, проверяване на размери на задължения за местни данъци и такси и за погасяване на задълженията.

5. Други

а) Изрично е въведено изискването определеният от местните органи данък върху недвижимите имоти (ДНИ) да се съобщава на лицата в срок до 1 март на годината, за която е определен (допълнение на чл. 19, ал. 1 от ЗМДТ).

б) Прецизирани са сроковете за плащане на втората вноска за ДНИ и данъка върху превозните средства (чл. 28, ал. 1 от ЗМДТ) - до 31 октомври (преди 30 октомври). 

в) С новата ал. 4 на чл. 49 от ЗМДТ са посочени случаи, в които не следва да се подава декларация за безвъзмездно получени имущества (например, за получени и предоставени дарения от юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност; когато имуществото е дарено между роднини по права линия или между съпрузи; при непарични вноски в капитала на търговско дружество).