Данъчни консултации

Данъчното законодателство през последните години е изключително динамично и поставя предизвикателства пред бизнеса. Все по-трудно се преценяват данъчните ефекти, които неминуемо възникват при всяка сделка.

Понякога законът е неясен и може да бъде тълкуван по различни начини. В случаите, когато е необходимо да се елиминира несигурно тълкуване, е нужно да се знае как данъчните власти биха тълкували и приложили съответния закон. Това е главната причина, заради която ние сме търсени от нашите клиенти, а именно да открием точното тълкуване на закона от страна на администрацията.

Нашият стремеж е да предложим оптимални и работещи решения, да спестим време, усилия и финансов ресурс на клиентите.

При тази услуга Финкомекс Одитинг ООД предоставя консултации и помощ от регистриран одитор и от данъчен консултант, които включват:

  • Своевременно запознаване на счетоводния персонал на клиента с промените в нормативните актове, регулиращи счетоводното и данъчното право, данъчната и съдебна практика, имащи отношение към стопанската дейност на дружеството;
  • Данъчно планиране;
  • Анализ на данъчни рискове;
  • Откриване на данъчни възможности;
  • Изразяване на становища и предложения по повод извършваните стопански операции, с оглед оптимизиране на данъчните последици,
  • Консултации по избягване на международното двойно данъчно облагане;
  • Съдействие при данъчни проверки и ревизии;