Консултации и обработка на възнаграждения на персонала

Финкомекс Одитинг ООД предоставя следните услуги в областта на трудовото право и социалното осигуряване:

  • Предоставяме консултации по всякакви въпроси, свързани с трудовото правоотношение (работно време, възнаграждение и обезщетения на служителите, социални осигуровки, здравословни и безопасни условия на труд, защита на личните данни на служителите и други);
  • Консултации за данъчните последствия, свързани с полагането на труд, данъчно планиране на възнаграждението за положен труд, социално-осигурителни вноски и здравно-осигурителни вноски;
  • Изготвяне на трудови договори и тяхното регистриране в съответните институции;
  • Изготвяне на месечните ведомости за заплатите и други справки с данни за брутните и нетни възнаграждения на Вашите служители, социални и здравни осигуровки, данък върху дохода и обезщетения за болнични;
  • Изготвяне на банковите платежни документи за социалните и здравни осигуровки, данък върху дохода, болнични, както и за заплатите на Вашите служители;
  • Обработка на информацията за възнагражденията на Вашия управленски екип и посредничество при изплащане на възнаграждения;
  • Уведомяване на Националната агенция за приходите във връзка със сключени, изменени или прекратени от Вас трудови договори;
  • Обработка на болнични листове, издадени на членове на Вашия персонал и подаването им в Националния осигурителен институт (НОИ);
  • Попълване и заверяване на трудови и осигурителни книжки на Вашия персонал.