Одиторски услуги

Независимият финансов одит се извършва на годишни, междинни и други финансови отчети, когато това е определено в закон, по искане на собствениците, държавни органи и други потребители на финансова информация.

Целта на независимия финансов одит е изразяване на независимо одиторско мнение относно достоверното представяне във всички аспекти на същественост във финансовите отчети на:

 • финансовото състояние на предприятието;
 • отчетения финансов резултат от дейността на предприятието;
 • паричните потоци на предприятието и промените в тях;
 • собствения капитал на предприятието и промените в него.

Заключенията на регистрирания одитор след извършения независим финансов одит се отразяват в одиторски доклад, съдържащ ясно изразено мнение върху одитираните отчети като цяло.

За осъществяване на нашия одит следва да ни бъде предоставен пълен достъп, но без да се ограничава, до следните документи:

 • Първични счетоводни документи;
 • Оборотна ведомост и главна книга;
 • Отчет за финансовото състояние / Счетоводен баланс;
 • Отчет за всеобхватния доход / Отчет за приходите и разходите;
 • Отчет за паричния поток;
 • Отчет за собствения капитал;
 • Оповестителни бележки и приложения;
 • Годишен доклад за дейността.

 

В съответствие с исканията на клиента ни независимият финансов одит на финансовия отчет ще се извърши от одиторско дружество Финкомекс Одитинг, съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит, като съвкупност от всички необходимо и взаимосвързани процедури определени от Международните Одиторски Стандарти.

Нашият одиторски подход е разработен на база най-добрите практики и стандарти в областта на одита. За да извършим одиторските си процедури, ние проучваме дейността на одитираното предприятие, запознаваме се с отрасъла, в който работи и целите, които си поставя. Това ни дава възможност не само да изразим нашето мнение по проверявания финансов отчет, но и да предоставим допълнителни ползи, като предоставим на управлението нашата независима оценка и съвет по ключови въпроси. Ние проучваме и контролната система на предприятието, доколкото тя влияе върху достоверното представяне на финансовите показатели, които проверяваме. Нашите констатации в тази област са високо ценени от клиентите ни, доколкото те също носят допълнителни ползи за техния бизнес.

 

В допълнение, нашите услуги се предлагат от професионалисти с опит в различни отрасли, което ни позволява да разрешаваме сложните бизнес проблеми на клиентите ни и да им препоръчваме съответните превантивни мерки.

 

Нашето задълбочено познаване на българските и международните счетоводни и одиторски стандарти и практика, както и богатият ни практически опит с клиенти, работещи в различни отрасли и сфери на дейност, са получили дългогодишното признание на клиентите ни и доверието на стопанската общност.

 

Ние можем да Ви предложим:

 • Независим одит и други ангажименти за изразяване на сигурност по отношение на финансови отчети и информация;
 • Одит на отчети по проекти, финансирани от Световната банка, Европейските фондове;
 • Одит за специални адресати - банки или други кредитори;
 • Одит със специални цели (на определени обекти, отчети, контролни и счетоводни системи, на условия по договори);
 • Ограничен преглед на финансови отчети;
 • Проверки по договорени процедури на отчети и доклади по различни проекти, финансирани със специални средства;
 • Проверки във връзка с преобразуване на търговски дружества по реда на Търговския закон (включително потвърждаване на съотношението на замяна, предвидено в плана/договора за преобразуване и на капитала на участващите в преобразуването дружества);
 • Тематични проверки на обекти по преценка на ръководството/собствениците.

Доклади за прозрачност